Predstavenie

Navrhovaný sídelný súbor sa nachádza za severo-západnou hranicou obce Veľký Slavkov a predstavuje rozšírenie jej pôvodnej zástavby. Územie je ohraničené z juhu spevnenou komunikáciou, zo severu potokom pretekajúcim obcou.

 

Náplňou riešeného územia je komplex s dominantnou orientáciou na ubytovanie bytového typu s doplnením občianskej vybavenosti, ktorá zabezpečí určitú mieru luxusu moderného bývania – parkovanie, reštauračné stravovanie, možnosť regenerácie vo fitness alebo wellness. Koncepcia návrhu objektov vychádza z lokality, ktorej dominantou sú Vysoké Tatry.

 

Dialóg pôvodnej lúky a blízkych veľhôr vydvihuje na povrch rôznorodé štruktúry s merítkom blízkym okolitej zástavbe. Orientácia stavieb so skladbou bytov plne využíva potenciál vizuálneho kontaktu na Vysoké Tatry a zároveň uchováva funkciu lúky (vegetačné strechy) v miestne pozmenenej forme.