Veľký Slavkov

Predstavenie

Urbanizmus navrhovanej lokality spočíva v líniovej zástavbe rodinných domov smerujúcich z juhu na sever. Hlavná príjazdová komunikácia je navrhnutá pozdĺž východnej resp. západnej strany pozemku smerom do severného svahu,ku potoku. Na konci línie komunikácií je obratisko na hrane ochranného pásma potoka. Po obidvoch stranách  komunikácií sú umiestnené línie obytných domov, ktoré tvorí  zástavba samostatne stojacích dvojdomov a samostatne stojacích rodinných domov.

Domy sú orientované v smere V-Z a kopírujú tvarom príjazdovú komunikáciu, štruktúra individuálneho bývania ponúka vlastné záhradky.

 

Počty:

  • samostatne stojace rodinné domy                20
  • samostatne stojace rodinné dvojdomy                18

Nové obytné územie je navrhované na nezastavanom jemne svažitom pozemku.
Navrhované územie je dopravne napojené.
Terén a blízkosť prírody zabezpečujú tomuto územiu množstvo výhľadov na okolitú krajinu v smere na sever, smerom na západ parcela poskytuje výhľad na masívy hôr. Navrhovaná zástavba jednotlivých domov je podriadená výhľadom, parcelácia územia a navrhovaná zástavba rodinných domov je taktiež podriadená výhľadom na krajinu vo všetkých smeroch.
Navrhovaná výšková úroveň zástavby rodinných domov sú dve nadzemné podlažia a podkrovie.

 

V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia pre výstavbu inžinierskych sietí. 

 

eyereal

Parcely
Č m2 Stav
1 800  
2 500  
3 557  
4 554  
5 554  
6 556  
7 706  
8 548  
9 462  
10 549  
11 548  
12 547  
13 548  
14 548  
15 548  
16 548  
17 698  
18 916  
19 640  
20 623  
21 603  
22 586  
23 567  
24 548  
25 531  
26 512  
27 492  
28 734  
29 468  
30 471  
31 473  
32 477  
33 479  
34 481  
35 483  
36 477  
37 689  

Lokalita

Pozemky pre navrhovanú zástavbu sa nachádzajú za severozápadnou hranicou intravilánu obce Veľký Slavkov, okres Poprad. Lokalita je zaujímavá minimálnymi dopravnými vzdialenosťami za atrakciami Vysokých Tatier, aj zázemím mesta. Zmena územného plánu rieši na tomto území rozšírenie zástavby obce i nové dopravné napojenia.

 

Odporúčame navštíviť stránky obce Veľký Slavkov.

 

 

Štúdia zastavanosti územia

eyereal