Lokalita

Obec Mlynčeky sa nachádza v Popradskej kotline, leží medzi mestami Kežmarok a Vysoké Tatry.

 

Odporúčame navštíviť stránky obce www.mlynceky.sk

 

Priemerná nadmorská výška 680 m.n.m.

Počet obyvateľov cca 630, v katastri nežijú spoločensky neprispôsobivé osoby. Obec má vybudovanú potrebnú infraštruktúru.

 

Poloha obce s priamou dostupnosťou miest, centier cestovného ruchu prírodného a historického charakteru predurčujú obec na dynamický rozvoj v oblasti vytvárania podmienok pre bývanie a cestovný ruch.

 

Územie pre plánovanú výstavbu sa nachádza na SZ okraji obce v priestore bývalého rekreačného areálu. V rámci areálu je verejný vodovod, splašková kanalizácia, verejná elektrická sieť a plynovod. Areál je napojený na miestnu komunikáciu. Cez areál preteká potok v rigole.