Predstavenie

Projekt

Spoločnosť pripravuje územie pre výstavbu rodinných domov v obci Mlynčeky okres Kežmarok.

 

Predstavujeme Vám zastavovaciu štúdiu 33 stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov. Súčasťou návrhu je aj riešenie miestnej komunikácie, chodníka a verejnej zelene. V rámci telesa komunikácie, chodníka a zeleného pásu je navrhované osadenie inžinierskych sietí.
Celková plocha riešeného územia je cca 2,5ha.

 

V rámci riešenej plochy je navrhované ponechanie rozostavanej stavby s prestavbou na bytový dom.

Projekt má vydané stavebné povolenia pre realizáciu IS.

Začiatok realizácie IS v októbri 2019.

 

Rodinné domy

Rodinné domy sú navrhované ako samostatne stojace, jednopodlažné s možnosťou podpivničenia s obytným podkrovím sedlovej strechy. Orientácia domov je riešená - strecha so štítom do ulice, s možnosťou kombinácie pri krížových strechách aj s rímsou do ulice. Obytné miestnosti orientovať na východnú, južnú a západnú stranu.

 

Úroveň prízemia je navrhovaná do 0,2 - 1,0m nad úrovňou rastlého terénu, garáž je prístupná priamo z terénu. Výška stavby po hrebeň strechy je do 9,5m. Potrebné dodržať vzdialenosti medzi domami 7m.

 

V rámci stavebného pozemku je nutné vytvoriť priestor na parkovanie aspoň jedného osobného auta (v garáži, prípadne na spevnenej ploche na to určenej).

 

V prednej časti domov je doporučené riešiť okrasnú zeleň – kríky, stromy, trávnaté plochy. Úžitkovú zeleň je vhodné umiestňovať v zadnej časti parcely.