Mlynčeky - pozemky

Projekt

Spoločnosť pripravuje  územie pre výstavbu rodinných domov v obci Mlynčeky okres Kežmarok.

Predstavujeme Vám zastavovaciu štúdiu 33 stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov. Súčasťou návrhu je aj riešenie miestnej komunikácie, chodníka a verejnej zelene. V rámci telesa komunikácie, chodníka a zeleného pásu je navrhované osadenie inžinierskych sietí.

Celková plocha riešeného územia je cca 2,5ha

V rámci riešenej plochy je navrhované ponechanie rozostavanej stavby s prestavbou na apartmánoový dom s 23 bytovými jednotkami.

Inžinierske siete - vodovod, plynovod, elektrorozvody sú skolaudované.

 

 

eyereal

Parcely
Č parcela m2 Stav
1 320 713 pred
2 321/1 678 pred
3 321/2 882 pred
4 321/3 321/6 632 pred
5 322 856 pred
6 330/6 544  
7 330/5 741 pred
8 330/4 532 pred
9 330/3 545 pred
10 330/8 917  
11 330/9 804  
12 330/10 816 pred
13 330/11 884 pred
14 330/12 650 rez
15 330/13 662 rez
16 330/14 617 pred
17 330/15 562 pred
18 330/16 769 pred
19 330/17 849 pred
20 332/1 331 1445 pred
22 319/7 901 rez
23 319/6 676 pred
24 319/5 697 pred
25 319/4 725 pred
26 319/3 732 pred
27 319/2 637 pred
28 319/1 854 pred
29 319/8 443  
30 319/9 622  
31 330/18 879  
32 330/19 656 pred
33 330/20 598 pred
apartmánový dom 319/10
336
2615
810
 

 

Rodinné domy

Rodinné domy sú navrhované ako samostatne stojace, jednopodlažné s možnosťou podpivničenia s obytným podkrovím. Obytné miestnosti orientovať na východnú, južnú a západnú stranu.

 

Úroveň prízemia je navrhovaná do 0,2 - 1,0m nad úrovňou rastlého terénu, garáž je prístupná priamo z terénu. Výška stavby po hrebeň strechy je do 9,5m.

 

V rámci stavebného pozemku je nutné vytvoriť priestor na parkovanie aspoň jedného osobného auta (v garáži, prípadne na spevnenej ploche na to určenej).

 

V prednej časti domov je doporučené riešiť okrasnú zeleň – kríky, stromy, trávnaté plochy. Úžitkovú zeleň je vhodné umiestňovať v zadnej časti parcely.

 

Lokalita

Obec Mlynčeky sa nachádza v Popradskej kotline, leží medzi mestami Kežmarok a Vysoké Tatry.

 

Odporúčame navštíviť stránky obce www.mlynceky.sk

 

Priemerná nadmorská výška 680 m.n.m.

Počet obyvateľov cca 630, v katastri nežijú spoločensky neprispôsobivé osoby. Obec má vybudovanú potrebnú infraštruktúru.

 

Poloha obce s priamou dostupnosťou miest, centier cestovného ruchu prírodného a historického charakteru predurčujú obec na dynamický rozvoj v oblasti vytvárania podmienok pre bývanie a cestovný ruch.

 

Územie pre plánovanú výstavbu sa nachádza na SZ okraji obce v priestore bývalého rekreačného areálu. V rámci areálu je verejný vodovod,  verejná elektrická sieť a plynovod. Areál je napojený na miestnu komunikáciu. Cez areál preteká potok v rigole.