Mlynčeky

Projekt

Spoločnosť plánuje prípravu územia pre výstavbu rodinných domov v obci Mlynčeky okres Kežmarok.

 

Predstavujeme Vám zastavovaciu štúdiu 33 stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov. Súčasťou návrhu je aj riešenie miestnej komunikácie, chodníka a verejnej zelene. V rámci telesa komunikácie, chodníka a zeleného pásu je navrhované osadenie inžinierskych sietí.

 

Celková plocha riešeného územia je cca 2,5ha

 

V rámci riešenej plochy je navrhované ponechanie rozostavanej stavby s prestavbou na polyfunkčný objekt – obchody a služby, bývanie apartmánového charakteru.

 

V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia pre výstavbu inžinierskych sietí. Samotná realizácia IS je plánovaná v priebehu roka 2017.

 

eyereal

Parcely
Č m2 Stav
1 713 pred
2 678 pred
3 882 pred
4 632  
5 856  
6 690  
7 741  
8 528  
9 548  
10 911  
11 813  
12 778  
13 902  
14 694  
15 656  
16 620  
17 562  
18 804  
19 903  
20 1445 pred
21 819  
22 919  
23 647  
24 687  
25 716  
26 693  
27 596  
28 757  
29 502  
30 542  
31 884  
32 646  
33 627  

 

Rodinné domy

Rodinné domy sú navrhované ako samostatne stojace, jednopodlažné s možnosťou podpivničenia s obytným podkrovím sedlovej strechy. možnosťou kombinácie pri krížových strechách aj s rímsou do ulice. Strecha je navrhovaná sedlová . Obytné miestnosti orientovať na východnú, južnú a západnú stranu.

 

Úroveň prízemia je navrhovaná do 0,2 - 1,0m nad úrovňou rastlého terénu, garáž je prístupná priamo z terénu. Výška stavby po hrebeň strechy je do 9,5m.

 

V rámci stavebného pozemku je nutné vytvoriť priestor na parkovanie aspoň jedného osobného auta (v garáži, prípadne na spevnenej ploche na to určenej).

 

V prednej časti domov je doporučené riešiť okrasnú zeleň – kríky, stromy, trávnaté plochy. Úžitkovú zeleň je vhodné umiestňovať v zadnej časti parcely.

 

Lokalita

Obec Mlynčeky sa nachádza v Popradskej kotline, leží medzi mestami Kežmarok a Vysoké Tatry.

 

Odporúčame navštíviť stránky obce www.mlynceky.sk

 

Priemerná nadmorská výška 680 m.n.m.

Počet obyvateľov cca 630, v katastri nežijú spoločensky neprispôsobivé osoby. Obec má vybudovanú potrebnú infraštruktúru.

 

Poloha obce s priamou dostupnosťou miest, centier cestovného ruchu prírodného a historického charakteru predurčujú obec na dynamický rozvoj v oblasti vytvárania podmienok pre bývanie a cestovný ruch.

 

Územie pre plánovanú výstavbu sa nachádza na SZ okraji obce v priestore bývalého rekreačného areálu. V rámci areálu je verejný vodovod, splašková kanalizácia, verejná elektrická sieť a plynovod. Areál je napojený na miestnu komunikáciu. Cez areál preteká potok v rigole.