demo

Projekt

Spoločnosť pripravuje  územie pre výstavbu rodinných domov v obci Mlynčeky okres Kežmarok.

 

Predstavujeme Vám zastavovaciu štúdiu 33 stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov. Súčasťou návrhu je aj riešenie miestnej komunikácie, chodníka a verejnej zelene. V rámci telesa komunikácie, chodníka a zeleného pásu je navrhované osadenie inžinierskych sietí.

 

Celková plocha riešeného územia je cca 2,5ha

 

V rámci riešenej plochy je navrhované ponechanie rozostavanej stavby s prestavbou na polyfunkčný objekt –  služby, bývanie apartmánového charakteru.

 

V súčasnosti začína realizácia  inžinierskych sietí a cesty s ukončením v priebehu roka 2019.

 

Pozemky pre rodinné domy

 

 

eyereal

Parcely
Č parcela m2 Stav
1 320 713 pred
2 321/1 678 pred
3 321/2 882 pred
4 321/3 321/6 632 pred
5 322 856 pred
6 330/6 544  
7 330/5 741 rez
8 330/4 532 rez
9 330/3 545 rez
10 330/8 917  
11 330/9 804 rez
12 330/10 816  
13 330/11 884 rez
14 330/12 650 rez
15 330/13 662 rez
16 330/14 617 rez
17 330/15 562 rez
18 330/16 769 rez
19 330/17 849 rez
20 332/1 331 1445 pred
22 319/7 901 rez
23 319/6 676 pred
24 319/5 697 pred
25 319/4 725 rez
26 319/3 732 rez
27 319/2 637 rez
28 319/1 854 rez
29 319/8 443  
30 319/9 622  
31 330/18 879  
32 330/19 656  
33 330/20 598  
polyf. bud. 319/10
336
2615
810
 

 

Rodinné domy

Rodinné domy sú navrhované ako samostatne stojace, jednopodlažné s možnosťou podpivničenia s obytným podkrovím. Obytné miestnosti orientovať na východnú, južnú a západnú stranu.

 

Úroveň prízemia je navrhovaná do 0,2 - 1,0m nad úrovňou rastlého terénu, garáž je prístupná priamo z terénu. Výška stavby po hrebeň strechy je do 9,5m.

 

V rámci stavebného pozemku je nutné vytvoriť priestor na parkovanie aspoň jedného osobného auta (v garáži, prípadne na spevnenej ploche na to určenej).

 

V prednej časti domov je doporučené riešiť okrasnú zeleň – kríky, stromy, trávnaté plochy. Úžitkovú zeleň je vhodné umiestňovať v zadnej časti parcely.

 

Byty/apartmány

Súčasťou projektu IBV Mlynčeky je rekonštrukcia rozostavanej budovy s 3 nadzemnými podlažiami. Plánované byty, apartmány a nebytové priestory  budú riešené ako 1 až 4-izbové jednotky s adekvátnym sociálnym zázemím. Súčasťou každej navrhovanej jednotky je terasa. K jednotkám na 2. a 3.NP budú vytvorené skladovacie bunky na 1.NP. Na priľahlom pozemku sú navrhované státia pre automobily.

1. nadzemné podlažie

 

eyereal

Miestnosti
Č m2 terasa cena Stav
1.01 54,33 201,74 713 pred
1.02 50,19 75,46 678 pred
1.03 55,71 64,17 882 pred
1.04 86,93 172,78 632 pred
1.05 65,30 344,77 856 pred
1.06 54,77 63,91 544  
1.07 46,81 41,50 741 rez
1.08 50,80 29,26 532 rez
1.09 78,94 134,10 545 rez

 

 

Lokalita

Obec Mlynčeky sa nachádza v Popradskej kotline, leží medzi mestami Kežmarok a Vysoké Tatry.

 

Odporúčame navštíviť stránky obce www.mlynceky.sk

 

Priemerná nadmorská výška 680 m.n.m.

Počet obyvateľov cca 630, v katastri nežijú spoločensky neprispôsobivé osoby. Obec má vybudovanú potrebnú infraštruktúru.

 

Poloha obce s priamou dostupnosťou miest, centier cestovného ruchu prírodného a historického charakteru predurčujú obec na dynamický rozvoj v oblasti vytvárania podmienok pre bývanie a cestovný ruch.

 

Územie pre plánovanú výstavbu sa nachádza na SZ okraji obce v priestore bývalého rekreačného areálu. V rámci areálu je verejný vodovod, splašková kanalizácia, verejná elektrická sieť a plynovod. Areál je napojený na miestnu komunikáciu. Cez areál preteká potok v rigole.